Regulamin

TS

REGULAMIN ALFA DJs CENTER

1.Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Alfa DJs Center.

2.Alfa DJs Center, zwane dalej Centrum świadczy usługi w zakresie: szkoleń, DJ siłowni, wynajmu sal treningowych, nagrywania setów video oraz organizacji imprez. Administratorem danych osobowych jest podmiot gospodarczy – Alfa Dj’s Center sp. z o.o.

3.Z usług Centrum mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r.(Dz. U. Nr 101, poz. 1095, par.2.1, pkt. 6) złożą na Kwestionariuszu Osobowym Centrum własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach szkoleniowo-treningowych, lub w przypadku rejestracji, i zakupu karnetu poprzez stronę www zaznaczą przycisk wyboru, iż zapoznali się z niniejszym Regulaminem Alfa DJs Center.

3.1.Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług Centrum, i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

3.2.W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody a także za szkody poniesione przez Centrum.

3.3.Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Centrum od 12 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

3.4.Zgoda pisemna powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację niepełnoletniego oraz jego opiekuna.

3.5.Alfa DJs Center zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Centrum bez podania przyczyny.

4.Klienci korzystający z usług Centrum są zobowiązani do zakupienia wejścia jednorazowego lub Karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.adjc.pl . Wszelkie informacje podane w zakładkach innych niż cennik mają charakter promocyjny, czasowy i nie łączą się z żadnymi innymi promocjami i/lub ofertami dostępnymi na rynku.

4.1.Godziny otwarcia Centrum określone są na stronie internetowej www.adjc.pl .

4.2.Alfa DJs Center zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Centrum.

4.3.W przypadku osób nieposiadających kart partnerskich, warunkiem uprawniającym do korzystania z usług Centrum jest zakup karnetu oraz kompletne wypełnienie Kwestionariusza Osobowego oraz wyrażenie zgody do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług tj. utworzenie konta w systemach teleinformatycznych oraz wydania spersonalizowanej karty umożliwiającej korzystanie z usług Alfa DJs Center; a także zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenie tego faktu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Kwestionariuszu Osobowym lub w przypadku rejestracji i zakupu karnetu poprzez stronę www (www.adjc.pl) zaznaczą przycisk wyboru iż zapoznali się z niniejszym Regulaminem Alfa DJs Center.

4.4 Osoby posiadające karty partnerskie mogą korzystać z usług Centrum po uprzednim samodzielnym zarejestrowaniu się na stronie www.adjc.pl a w trakcie rejestracji zaznaczeniu przycisk wyboru iż zapoznali się z niniejszym Alfa DJs Center.

4.5.Wykupiony w Centrum lub poprzez zakupy grupowe Karnet, jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, nie można dokonać jego zawieszenia bądź cesji na inną osobę.

4.6.Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.

4.6.1.Karnety z określoną liczbą wejść(4,8,12) oraz karnet tzw. „miesięczny” zawsze ważne są 30 dni od daty zakupu.

4.7.Karnet można zawiesić lub przedłużyć tylko na podstawie druku ZUS ZLA wystawionego przez lekarza.

4.7.1.Maksymalny okres przedłużenia karnetu to okres zgodny z drukiem ZUS ZLA.

4.7.2.Karnet zakupiony w procesie zakupów grupowych nie podlega zawieszeniu lub przedłużeniu ze względu na koszty obsługi tak zakupionego karnetu.

4.7.3.Alfa DJs Center zastrzega sobie możliwość zamknięcia Centrum w okresie świątecznym (święta kościelne, państwowe) oraz w każdym innym dniu, jeżeli wymagają tego niezbędne do przeprowadzenia prace remontowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa Klientów bądź z powodów innych, niezależnych od Centrum. Sytuacje takie nie powodują wydłużenia okresu trwania karnetu.

4.8.Zakupiony karnet jest aktywowany w momencie dokonywania zakupu.

4.9.Czas obowiązywania karnetów ( w tym promocje oraz zakupy grupowe) liczony jest od daty ich zakupu (dostarczenia kuponu do Centrum przed upływem daty ważności) i nie podlega przesunięciu na inny termin.

4.10.Zwrotu zakupionego karnetu w ramach zakupów grupowych należy dokonać u pośrednika który pobierał opłatę.

4.11.Centrum nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany Karnet – niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych ani przedłużenia ważności Karnetu.

4.12.Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.

5.Udostępnienie Karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje wykluczeniem z Centrum bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat członkowskich.

6.Zasady korzystania z Karnetów:

6.1.Klient, który posiada wykupiony Karnet może korzystać ze sprzętu bądź przeprowdzić zajęcia zgodnie z rodzajem wykupionej usługi, określając conajmniej 24h wcześniej ich dzień i godziny pod zalogowaniu się w systemie rezerwacji dostępnym pod adresem www.adjc.pl .

6.2.Osoba z Karnetem Alfa DJs Center zobowiązana jest do ustąpienia miejsca osobie zapisanej na zajęcia.

6.3.Osoby które 3 krotnie nie będą obecne na zajęciach oraz nie odwołają rezerwacji, nie będą miały możliwości dokonywania zapisów przez okres ustalany indywidualnie(maksymalnie 90 dni).

6.4.Odwołana rezerwacja jest skuteczna jeśli została dokonana na minimum 2 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć.

7.Zasady dotyczące przeprowadzania szkoleń:

7.1.Kurs podstawowy składa się z 15h szkolenia oraz 5h do wykorzystania w naszej DJ siłowni. Wykupiony kurs ważny jest przez 6 miesięcy od daty zakupu.

7.2.Kurs ekspresowy składa się z 8h szkolenia oraz 5h do wykorzystania w naszej DJ siłowni. Wykupiony kurs ważny jest przez 6 miesięcy od daty zakupu.

7.3.Kurs zaawansowany składa się z 10h szkolenia oraz 5h do wykorzystania w naszej DJ siłowni. Wykupiony kurs ważny jest przez 6 miesięcy od daty zakupu.

7.4.Kurs produkcji muzycznej składa się z 15h szkolenia oraz 5h do wykorzystania w naszej DJ siłowni. Wykupiony kurs ważny jest przez 6 miesięcy od daty zakupu.

7.5.Kurs turntablismu składa się z 15h szkolenia oraz 5h do wykorzystania w naszej DJ siłowni. Wykupiony kurs ważny jest przez 6 miesięcy od daty zakupu.

7.6.Terminy szkoleń są w miarę możliwości dopasowywane do Klienta, lecz Centrum zastrzega odwołanie umówionego terminu najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku zmiany terminu szkolenia przez Centrum, godziny wykupione przez Klienta nie przepadają.

7.7.Odwołanie umówionego terminu szkolenia przez Klienta, winno nastąpić najpóźniej 4 godziny przed godziną rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku Centrum zastrzega sobie prawo do uznania szkolenia, jako odbytego.

7.8 W przypadku spóźnienia Klienta na umówione szkolenie, miniony czas wlicza się w godziny zajęć.

8.W przypadku zgubienia Karty Członkowkiej Klient jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie pracownika recepcji. Nowa Karta zostanie wydana po zweryfikowaniu danych osobowych i numeru Karty Członkowskiej oraz po uiszczeniu przez niego opłaty w wysokości 30 zł brutto.

8.1.Po przyjściu do Centrum należy obowiązkowo okazać Kartę Członkowską upoważniającą do korzystania z usług Centrum i następnie pozostawić ją w recepcji w celu uzyskania kluczyka do sali.

8.2.Pracownik Centrum w każdej chwili ma prawo zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku braku tego dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do Centrum.

8.3.Po zakończonym treningu należy oddać w recepcji kluczyk i odebrać Karnet.

9.W przypadku wystąpienia usterki sprzętu, lub innego defektu w sali, klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu pracownikowi recepcji; nie później niż przed opuszczeniem klubu w dniu wystąpienia zdarzenia.

9.1.W przypadku niezachowania zapisów zawartych w pkt. 9 klient nie może zgłaszać pod adresem Centrum żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Centrum.

10.Na terenie Centrum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków dopingujących i stymulujących, narkotyków i innych środków odurzających.

11.Podczas szkoleń lub ćwiczeń, obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów w obrębie sprzętu. Wszelkie naczynia z płynami, winno się stawiać na stolikach stojących przy wejściach do sal.

12.Klient, chcąc skorzystać z DJ siłowni, winien posiadać swoje słuchawki oraz muzykę na nośniku USB bądź płytach CD albo winylowych. W przypadku słuchawek, istnieje możliwość skorzystania ze zdezynfekowanych słuchawek za dodatkową opłatą 5zł.

13.Alfa DJs Center zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia, grafików zajęć, instruktorów prowadzących zajęcia.

14.Użytkowanie sal, wszelkich urządzeń i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy szkoleń i treningów zobowiązani są do utrzymania czystości na stanowiskach, w toalecie oraz do poszanowania wyposażenia Centrum.

15.Klient po przyjściu do Centrum, zobowiązany jest do umycia i dezynfekcji rąk dla dobra innych klientów i urządzeń należących do Centrum.

16.W salach treningowych należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów.

17.Osoby przebywające na terenie Centrum zobowiązane są do zachowania tolerancji i zrozumienia wobec siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły. Ponadto, obowiązuje umiar w regulacji głośności w danej sali aby nie przeszkadzać zbytnio użytkowikom innych sal.

18.Alfa DJs Center nie wyraża zgody na prowadzenie przez klientów Centrum szkoleń osobom trzecim.

18.1.W przypadku wykrycia sytuacji opisanej w pkt. 18 pracownik Centrum ma prawo do wyproszenia obu osób oraz nałożenia zakazu wstępu do naszej placówki.

19.Za dewastację lub uszkodzenie rzeczy należących do Centrum oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę, Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo. W każdej sytuacji Centrum może odmówić prawa wstępu takiej osobie.

20.Wykluczenie z Centrum i pozbawienie członkostwa lub odmowa prawa wstępu do Centrum nastąpi z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu.

20.1.O wykluczeniu z Centrum lub odmowie prawa wstępu do Centrum klient zostanie powiadomiony ustnie lub drogą korespondencji mailowej lub telefonicznej przez pracownika Alfa DJs Center.

20.2.W sytuacji wykluczenia z Centrum nie zostanie zwrócona równowartość niewykorzystanego Karnetu oraz opłata wpisowa.

21.Klient zobowiązany jest do przestrzegania innych zaleceń zamieszczonych na terenie Centrum a niezawartych w niniejszym Regulaminie.

22.W celu uzyskania faktury za usługi świadczone przez Alfa DJs Center należy w recepcji pozostawić dane niezbędne do jej wystawienia wraz z oryginałem paragonu fiskalnego. Faktury wystawiane są w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

23.Zwrotu zakupionego karnetu/szkolenia można dokonać na podstawie oryginału paragonu fiskalnego/wystawionej fv w terminie 7 dni od dnia zakupu.

24.Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują pracownicy Alfa DJs Center.

25.Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Centrum.

26.W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy(jeżeli taka była zawarta)bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem, jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu.

26.1.Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy(jeżeli taka była zawarta) wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.

27.Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

27.1.Podanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Centrum jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta na przetwarzanie, jak również zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wynikające z przepisów prawa, niezbędne w celu realizacji usługi oraz wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, w tym w celach marketingowych i statystycznych.

28.W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Centrum jest objęte monitoringiem przemysłowym. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Centrum.

29.Wszelkie skargi i wnioski należy kierować na adres biuro@adjc.pl .

30.W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.